Általános Szerződési Feltételek

Az NG EU s.r.o. által üzemeltetett webáruház az Európai Unió területén forgalomba hozott termékeket értékesít, kizárólag elektronikus úton, a www.nugosu.gg és a nugosu.hu weboldalakon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik minden olyan szolgáltatásra és adás-vételi szerződésre, amely a fent megjelölt weboldalakon keresztül történik. 

Az NG EU s.r.o. kijelenti, hogy Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő internetes kereskedelemhez szükséges, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

A www.nugosu.gg és a nugosu.hu weboldalakon keresztül történő megrendeléssel, online adás-vételi szerződés jön létre az NG EU s.r.o. mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint Vásárló (továbbiakban Vásárló) között.  

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

1. Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: NG EU s.r.o.

székhelye: Jenisejská 45A, 040 12 Košice, Szlovákia

Adószám: SK2121409664

Cégjegyzékszám: 53556062

elérhetőség: NUGOSU Hungary, GLS Depo, Pesti út.1, 3553 Kistokaj, Miskolc

bankszámlaszám: 12600016-16609238-67516161

A Szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: nugosu@nugosu.gg, egyéb elérhetősági adatok: https://nugosu.gg/hu/kapcsolat

Regisztrálva a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi nyilvántartása által

Nyilvántartó Bíróság: Kereskedelmi nyilvántartás (OR) Kassai I. Kerületi Bíróság Cégjegyzékében 50737/V jegyzék alatt

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

2.2. A jelen ÁSZF a közzététel napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Vásárlók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalon keresztül szerződést – természetes személy esetén – a legalább a 14. életévét betöltött személy. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vásárló (a továbbiakban: „Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a weboldalon keresztül szerződést kötni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Szolgáltató a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vásárlóval, vagy annak törvényes képviselőjével szemben érvényesíteni. 

2.4. Szolgáltató fenntartja szerzői jogát a weboldal, annak bármely részlete és az ott megjelenő tartalmak vonatkozásában. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül: a weboldalra való hivatkozás, vagy megosztása kizárólag egy oldal teljes egészére terjedhet ki.

3. Megrendelés

3.1. A Vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a Vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van a Vásárlónak lehetősége.

3.2. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.3.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.4. Ezt követően a Vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen ÁSZF-et a Vásárló megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. A megrendelés megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben, legfeljebb 24 órán belül a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld, amely tartalmazza a megrendelés azonosító számát. A visszaigazolás nem jelenti egyidejűleg azt, hogy a termék raktáron van.

3.6. A megrendelés feldolgozása során a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon keresheti meg a Vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Vásárló megrendelését az abban foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms és email útján közölni Vásárlóval. 

3.7. A Vásárló és az NG EU s.r.o. között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve: magyar. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és egyéb közterheket, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

4.2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás árat tüntet fel a webáruház felületén, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy piaci árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, és elállhat a szerződéstől a Vásárló kompenzációja nélkül, tekintettel arra, hogy a Vásárlónak jogszabály elállási jogot biztosít. A jelen pont nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő jogait.

4.5. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a termék Vásárló általi átvételéig jogosult a szerződéstől elállni, különösen akkor, ha a terméket a Szolgáltató partnerei nem biztosítják a Szolgáltatónak. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Szolgáltató jogosult a termékkel megegyező tulajdonságú helyettesítő terméket a Vásárló részére felajánlani, értékkülönbözet megtérítése mellett. A Szolgáltató a jelen pontban foglalt elálláskor, a Vásárló által fizetett vételárat banki úton visszatéríti a Vásárlónak. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a jelen pont szerinti elállását nem köteles indokolni. A Szolgáltató elállási joga arra tekintettel került megállapításra, hogy a Vásárlónak jogszabály elállási jogot biztosít. A jelen pont nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő jogait.

5. Szállítás és fizetés

5.1. A Szolgáltató a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek a Szolgáltatóhoz. Abban az esetben, ha a megrendelt termék a megrendelés leadásának időpontjában nincs készleten, arról késedelem nélkül értesíti a Vásárlót.

5.2. A csomagok szállítása a GLS futárszolgálattal történik, amely 1 munkanapon belül szállít a rendelést követően. (A 14h-ig leadott rendelések esetén).

5.3. A Vásárló az általa megrendelt termék vételárát, az általa választott szállítási módhoz rendelt szállíási díjat és egyéb, a Szolgáltató által meghatározott díjat a választott fizetési mód szerint online bankkártyás fizetéssel, vagy a futárnál utánvéttel (készpénzzel, vagy bankkártyával) fizeti meg. Szolgáltató a számlát a Vásárló által fizetett vételárról és az általa választott szállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A számlát  a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen küldi meg, elektronikus úton. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató elektronikus számlázást alkalmaz. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa megrendelt termék tulajdonjogát a Szolgáltató a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja és a termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vásárlóra, míg a termékkel kapcsolatos kárveszély az átvétellel száll át a Vásárlóra. 

5.4. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a Vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles a Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

5.5. Amennyiben az áru a kézbesítés időpontjában ránézésre is azonnal megállapíthatóan sérült, a Vásárló köteles ezen észrevételét az átvételkor haladéktalanul jelezni, illetve jogosult az átvételt megtagadni. E kötelezettség elmulasztása esetén a Vásárló később nem hivatkozhat az áru ilyen hibájára. 

6. Elállási jog

6.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

6.2. A fogyasztó a szerződéstől elállhat az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével.

6.3. Az elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül kell a Vásárlónak megtennie, indok megadása nélkül. A nyilatkozatot postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi e-mail címre: nugosu@nugosu.gg vagy címre: NUGOSU Hungary, GLS Depo, Pesti út.1, 3553 Kistokaj, Miskolc, kell megküldeni.

6.4. A vételár visszatérítése banki átutalással történik, melyhez a Szolgáltató kéri a fogyasztótól bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki utalás a fogyasztó számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód. A vételár visszatérítésére kizárólag az elállással érintett termék kézhezvétele után kerül sor.

6.5. A termékek visszaküldéséről a Szolgáltató gondoskodik, a Vásárló termékvisszaküldési igényét legkésőbb az elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül megérkezik. Ha fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.6. A Vásárló csak azért felel, ha a termék érték csökkenést szenvedett el annak következtében, hogy másként használták, mint azt a termék jellegének, jellemzőinek, működőképességének megállapításához szükséges. 

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

7. Webáruház

7.1. A megrendelés elküldésével a Vásárló elismeri, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadta. A Vásárló felelős azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatónak okozott a webáruház nem megfelelő használatával. 

7.2. A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

 8. Vegyes és záró rendelkezések

8.1. A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

 8.2. A Szolgáltató jogosult a termékek árát és a szállítási határidőket egyoldalúan megváltoztatni, módosítani. A változtatások a nugosu.gg webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

8.3. Adott megrendelésre a jelen ÁSZF megrendeléskor hatályban lévő feltételeit kell alkalmazni.

8.4. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor a jelen ÁSZF csak annyiban alkalmazandó, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

8.5. Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató a következő email címen érhető el: nugosu@nugosu.gg. A panaszkezelés kizárólag postai levél, vagy e-mail útján mehet végbe, mely utóbbit a Felek írásbelinek ismernek el. A Szolgáltató kizárólag az nugosu@nugosu.gg e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti írásbeli e-mailes kommunikációnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vásárló arra vonatkozó jogát, hogy a Szolgáltató telefonos Ügyfélszolgálatával felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a Szolgáltató által tett jognyilatkozatnak.  

8.6. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válása nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.

8.7. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Vásárló jogosult a határon átnyúló fogyasztói jogvitákra vonatkozó szabályok szerint a felmerült jogvita rendezését az online vitarendezési fórumon keresztül (http://ec.europa.eu/odr) kezdeményezni. A Vásárló fogyasztói jogait a Vásárló a határon átnyúló fogyasztói panaszok elintézést segítő hálózat útján érvényesítheti, melynek elérhetősége: https://www.magyarefk.hu/hu/

Reklamációs Szabályzat

A termék reklamációs eljárása

Amennyiben sérült vagy nem megfelelő terméket kapott, kérjük értesítse az ügyfélszolgálatunkat, és mi futárt küldünk a termékért. A csomag átvétele után mihamarabb elindítjuk a termék árának visszautalását.

A termékcsere folyamata

Hibás vagy nem megfelelő méretválasztás esetén az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel és probléma egyeztetés után futárt küldünk a csomagért, a megfelelő méretű termék cseréjéhez, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal email vagy telefon segítségével, akik biztosítani fogják, hogy a termék díjmentesen eljusson Önhöz. A rendelésben szereplő hibás tétel árát 100%-ban visszatérítjük az Ön bankszámlaszámára.

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A Vásárló Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a nugosu.gg, mint szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól a Szolgáltató mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztónak minősülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt 10.000 Ft vételárat meghaladó új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év, 100.000 Ft-ot meghaladó termékekre 2 év, míg 250.000 Ft feletti termékekre 3 év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A vásárló jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.